KRILIESHOP
   VODN STRNKA   |   NOVINKY   |   AKN NABDKA   |   JAK NAKUPOVAT   |   NKUPN D   |   O FIRM   |   KONTAKTY
Vyhledvn VYHLEDVN
 
Nae nabdka NAE NABDKA
CURLING
LEDOBORCI


Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchod www.krilie.com/eshop.  Tato ustanovení blíe vymezují a upesují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzaveny v souladu s právním ádem eské republiky. Je-li smluvní stranou spotebitel, ídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obanským zákoníkem (. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochran spotebitele (. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, ídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, . 513/1991 Sb., vše ve znní novel.Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, e se seznámil s tmito Obchodními podmínkami jako i reklamaním ádem a e s nimi souhlasí. Kupující je zárove dostaten informován ped vlastním odesláním objednávky o monosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamaním ádem.


Vymezení pojm

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavena momentem doruení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 


Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky jsou individuáln dohodnuty u kadé objednávky.


Expediní náklady

V pípad, e je zboí zasíláno poštou, je k celkové cen objednávky pipotena hodnota poštovného.
Záruka a reklamace

Na prodávané zboí je poskytována záruní doba minimáln 6 msíc dle Obchodního zákoníku, nebo minimáln 24 msíc pro spotebitele dle Obanského zákoníku. Postup pi reklamaci zboí eší reklamaní ád.


Odstoupení od smlouvy uzavené za pouití prostedk dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotebitel, me do 14 dn v souladu s § 53(7) obanského zákoníku bez udání dvodu od smlouvy odstoupit a zboí vrátit. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboí do 30 dn od doruení odstoupení od smlouvy. Pedpokladem je doruení vraceného zboí. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skuten vynaloených náklad spojených s vrácením zboí. Píslušnou ástku zašleme na Váš úet nebo poštovní poukázkou.V pípad, e ádáte o výmnu zboí nebo vrácení penz, zašlete nám výrobek zpt bez známek pouívání, nepoškozený a nejlépe v pvodním obalu spolu s dodacím listem a vyplnným lístkem na vrácení zboí.Doporuujeme piloit dodací list, je nahrazuje prodejní doklad.Pi zasílání zpt volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboí pi peprav. Vracené zboí zárove doporuujeme pojistit.Zboí poškozené pi peprav v dsledku volby nevhodného obalu nelze vymnit nebo za takové zboí ádat vrácení penz.Kupující neme odstoupit podle § 53 odstavce 8 Ob.Z od kupní smlouvy:               

a) na poskytování slueb, jestlie s jejich plnním bylo s jeho souhlasem zapoato ped uplynutím lhty 14 dn od pevzetí plnní,     

b) na dodávku zboí nebo slueb, jejich cena závisí na výchylkách finanního trhu nezávisle na vli dodavatele,

c) na dodávku zboí upraveného podle pání spotebitele nebo pro jeho osobu, jako i zboí, které podléhá rychlé zkáze, opotebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a poítaových program, porušil-li spotebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a asopis,

f) spoívajících ve he nebo loteriiDrobná zmna dezénu je vyhrazena. 

Reklamaní ád


Všeobecná ustanovení
- Tento reklamaní ád v souladu s ustanoveními zákona . 40/1964 Sb., Obanský zákoník, v platném znní (dále také jen „obanský zákoník“) a z.. 634/1992 Sb., zákon o ochran spotebitele, upravuje zpsob a základní podmínky reklamace vad zboí a uplatnní nárok ze záruky uplatnna spotebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.. 513/91 Sb., obchodní zákoník.
- Reklamaní ád se vztahuje na reklamace vad zboí, které je v záruní dob nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruní doba dle zákona (24 msíc pro spotebitele, 6 msíc pro podnikatele). Jestlie se objeví vada výrobku v záruní dob, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboí v našem obchod (nebo jeho kopií), na který uvete popis vad a Vámi poadovaný zpsob ešení reklamace. V jiném pípad bude reklamace ešena v souladu se zákonem.Vaše reklamace bude vyízena do 30 dn ode dne jejího uplatnní.Záruka se nevztahuje na zboí, u kterého vypršela dnem uplatnní reklamace záruní doba. Dále na opotebení vci zpsobené jejím obvyklým uíváním. Za vadu nelze povaovat zmnu materiálu úmrnou délce uívání ani závady zpsobené nesprávnou údrbou a pouíváním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pelivou kontrolou. Na ádost spotebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruní list). Pokud je poskytována delší ne zákonná záruka, prodávající v nm urí podmínky a rozsah prodlouené záruky.


Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 msících od pevzetí plnní, povauje se za vadu, která existovala ji v dob pevzetí vci, pokud se neprokáe opak i to neodporuje povaze vci. V takovém pípad má kupující právo volby ešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruní opravu i výmnou vci za bezvadnou. Není-li takový postup moný, má kupující nárok na pimenou slevu nebo me od smlouvy odstoupit.Pokud jste obdrel/-la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, ne jste si objednal/-la (neúmyslná zámna pi balení výrobk) , nebo jste obdrel/-la výrobek vadný, zašlete nám jej zpt nepouitý, nepoškozený a v pvodním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uvete popis vad. My Vám bezplatn zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Pi zasílání zpt volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboí pi peprav (nap. vhodným obalem pro zaslání vyztuené podprsenky je krabice nikoli obálka). Zákazník doruí reklamované zboí na vlastní náklady a riziko, na adresu prodejce. 

Nkupn kok NKUPN KOK
Zobrazit obsah koku
Rychl dotaz RYCHL DOTAZ
    
    
 (opite kontroln kd)
         
TOP produkty TOP PRODUKTY
kategorie neobsahuje dn zbo
Akn zbo AKN ZBO
kategorie neobsahuje dn zbo
Nov produkty NOV PRODUKTY
kategorie neobsahuje dn zbo
Copyright 2007 KRILIESHOP | Aktualizace 22.02.2020 | Webmaster - MK-WEB design